BELVINO

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BELVINO

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn integraal en exclusief van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten tussen BELVINO, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Louis Thibautstraat 35, ondernemingsnummer 0799.047.990 , en de Klant.

De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.

Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst die uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen van onderhavige voorwaarden. Dit sluit de toepassing van alle overige bepalingen niet uit.

2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen gelden. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen teneinde de nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen het dichtst benadert.

3. De bestelling

Het contract is bindend van zodra de Klant de aanvaarding van de bestelling heeft ontvangen van BELVINO.

Enkel de factuur van BELVINO geldt als bewijs van aanvaarding van de bestelling.

De orderbevestiging die de Klant ontvangt wanneer hij een bestelling plaatst via de website van BELVINO is slechts een bevestiging dat BELVINO de bestelling van de Klant goed ontvangen heeft.

Tot aan het opmaken van de factuur behoudt BELVINO zich het recht voor om de bestelling van de Klant te weigeren zonder een reden hiervoor te geven.

In het uitzonderlijk geval dat de bestelling van de Klant niet aanvaard wordt door BELVINO en de betaling reeds uitgevoerd is, wordt het door de Klant betaalde bedrag terugbetaald onverwijld en ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BELVINO de bedragen heeft ontvangen.

De Klant heeft wettelijk het recht zijn bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, kan de Klant onderhavig formulier invullen en opsturen aan : BELVINO met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Louis Thibautstraat 35, ondernemingsnummer 0799.047.990, e-mail belvino1@telenet.be.

"Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) :

- besteld op/ontvangen op (*)
- uw naam/namen
- uw adres
- uw handtekening ( enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend )
- datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is."

Indien producten uitgeput zijn in de voorraad van BELVINO , zal BELVINO onverwijld de reeds uitgevoerde betalingen van de Klant terugbetalen. BELVINO kan niet gedwongen worden om de bestelde producten elders in te kopen, aangezien BELVINO het inkooprisico niet aanvaardt.

4. Prijzen

De prijzen worden vermeld op de website www.belvino.be.

De prijzen vermeld op de website van BELVINO zijn de meest actuele. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten, inclusief 21 procent btw en per fles , tenzij anders bepaald.

Indien BELVINO per vergissing een verkeerde prijs vermeldt voor een bepaald product, is BELVINO niet gehouden het product aan deze prijs te leveren op voorwaarde dat BELVINO de Klant in kennis stelt van deze vergissing alvorens de producten geleverd worden, of wanneer de Klant de bestelling komt afhalen, de Klant binnen de twee dagen na schriftelijke bevestiging van de bestelling in kennis wordt gesteld.

Indien de Klant tijdig in kennis werd gesteld van de prijswijziging, heeft BELVINO het recht om de bestelling te annuleren op voorwaarde dat de reeds uitgevoerde betalingen aangaande de geannuleerde bestelling teruggestort worden aan de Klant.

De Klant heeft het recht om binnen de 14 dagen na kennisname van de nieuwe prijzen de bestelling te annuleren bij gebreke aan akkoord omtrent de nieuwe prijzen.

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzingen van de wijn jaargangen.

BELVINO behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen van zodra één van de voornoemde basisfactoren wijzigt.

5. Alle facturen worden opgesteld op naam van de Klant en zijn onmiddellijk betaalbaar.

6. Bij laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op de achterstallige hoofdsom van de openstaande factuur vanaf de vervaldatum van de factuur, met een minimum van 25,00 euro.

Tevens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% vanaf de vervaldatum van de factuur.

Voor elke laattijdige terugbetaling door BELVINO, heeft de Klant recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% zonder voorafgaande ingebrekestelling, evenals op wettelijke interesten op het verschuldigd bedrag.

7. Klachten of protest omtrent facturatie zijn enkel mogelijk binnen een termijn van 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur mits schriftelijke kennisgeving via aangetekende brief.

Een gebrek aan reactie binnen deze termijn op bovenstaande wijze wordt beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van BELVINO tot volledige betaling van alle schulden.

9. De foto's van de producten op de site kunnen afwijken van de originele wijnflessen en labels.

10. BELVINO verkoopt enkel producten aan meerderjarigen.

BELVINO behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de Klant na te gaan.

11. Leveringen

De producten worden verzonden in stevige verzenddozen, inclusief fles beschermkarton.

De verpakkingen zijn geschikt voor nationale en internationale verzendingen.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de Klant.

11.1. Leveringen in België

- Bestellingen vanaf 85,00 euro inclusief btw worden gratis door BPOST bezorgd op een leveringsadres naar keuze in België.

- Voor bestellingen onder 85,00 euro inclusief btw vragen wij slechts 7.95 euro verzendingskost, inclusief btw.

Deze levering gebeurt binnen de 5 werkdagen na ontvangst en betaling van de bestelling van de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Indien de Klant niet aanwezig is op de voorziene leveringsdatum, worden er nog twee pogingen ondernomen om de producten af te leveren. Bij gebreke van ontvangst, zullen de producten teruggezonden worden aan BELVINO.

Indien de Klant een nieuwe levering wenst, zal BELVINO opnieuw kosten van verzending aanrekenen.

Voor dringende bestellingen wordt de Klant aangeraden om rechtstreeks contact op te nemen met BELVINO via e-mail op het e-mailadres belvino1@telenet.be of telefonisch.

11.2. Internationale leveringen

- BELVINO doet beroep op BPOST voor een snelle levering in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Het tarief voor leveringen in Nederland, Duitsland en Luxemburg tot 30 kg ( t.e.m. 18 flessen van 75 cl. ) bedraagt 15.95 euro , inclusief btw.

BELVINO hanteert een apart tarief voor leveringen in Frankrijk, namelijk 29,95 euro, inclusief btw voor bestellingen tot 30 kg.

- Voor leveringen in andere landen dan deze hierboven vermeld, dient de Klant contact op te nemen met BELVINO.

12. BELVINO biedt de Klant, zonder afbreuk te doen aan zijn wettelijk herroepingsrecht, de mogelijkheid om producten zonder opgave van redenen terug te sturen binnen de 30 dagen na ontvangst. Deze terugzendmogelijkheid laat de Klant toe om, zelfs nadat de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken, de overeenkomst te annuleren conform de voorwaarden gesteld in artikel 3, binnen de 30 dagen na ontvangst van de producten.

De producten worden enkel in retour aanvaard indien de flessen ongeopend zijn en de capsule en het label onbeschadigd zijn. 

Indien wijn werd geleverd in een originele doos van 6 of 12 flessen, kan de Klant na opening de ongeopende en onbeschadigde flessen terugsturen.

Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de bestelling te herroepen heeft meegedeeld aan BELVINO, zendt de Klant de producten terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen, tenzij BELVINO aangeboden heeft om de goederen zelf af te halen.

De kosten van terugzending van de aangekochte producten, in geval van herroeping door de Klant, worden gedragen door de Klant, tenzij BELVINO er uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt deze kosten te dragen.

Na ontvangst en controle van de producten worden de teruggestuurde producten terugbetaald.

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die de Klant heeft gebruikt voor de betaling.

13. Privacybescherming

De gegevens die de Klant via de website verstuurt aan BELVINO zijn beschermd tegen misbruik door derden door encryptie en/of versleuteling.

BELVINO verbindt zich ertoe deze gegevens niet door te geven aan derden.

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor het leveren van bestellingen. BELVINO zal in dat geval uw adresgegevens delen met BPOST.

De Klant heeft ten alle tijden toegang tot zijn gegevens en kan deze steeds wijzigingen door aan te melden op de website.

BELVINO zal de gegevens van de Klant enkel gebruiken om bestellingen te verwerken en om de Klant op de hoogte te houden van geplande activiteiten of speciale aanbiedingen.

Indien de Klant geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen of indien de Klant zijn gegevens wil laten verwijderen uit het systeem, volstaat het om een e-mail te versturen naar belvino1@telenet.be met het verzoek.

14. Alle betalingen die gebeuren via de website van BELVINO zijn beveiligd.

BELVINO heeft op geen enkel ogenblik toegang tot de bank-of kaartgegevens van de Klant.

Bij de laatste stap in het bestelproces komt de Klant op een beveiligde pagina waar de Klant zijn financiële gegevens kan overmaken.

15. Aansprakelijkheid

BELVINO kan niet aansprakelijk gesteld worden in de volgende gevallen:

- een laattijdige levering, zelfs niet indien de Klant geopteerd heeft voor een spoedlevering, te wijten aan bijvoorbeeld een staking bij BPOST ;
- verlies of schade aan de geleverde producten, behalve in geval van opzet;
- technische problemen bij de afhandeling van de bestelling.

De aansprakelijkheid van BELVINO zal in elk geval steeds beperkt zijn tot het door de Klant betaald bedrag.

16. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van BELVINO bevoegd, zonder afbreuk te doen aan het recht van BELVINO om de rechtbanken te verkiezen die wettelijk bevoegd zijn.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Afdrukken